قيمت جديد محصولات فوتون شركت سايپا ديزل به شرح جدول ذيل ، جهت اطلاع و بهره برداري اعلام مي گردد.

رديف محصول قیمت فروش نقدی با تخفیف
1 فوتون 8.5 تن 1210 میلیون تومان
2 فوتون 6 تن خوابدار 1170 میلیون تومان