صفحه اصلی > سهام و سرمایه گذاران > ترکیب اعضای هیات‌مدیره 
ترکیب اعضای هیات‌مدیره

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی  نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف
ستاره سفيران آينده محمدحسن محمدزاده مدیر عامل وعضو هیات مدیره موظف
واسپاري توسعه گستر برنا مجید باقری خوزانی رئیس وعضوهیئت مدیره غیرموظف
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا حسین ابراهیمی عضوهیئت مدیره موظف
تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت احمد بذلی عضوهیئت مدیره موظف
توسعه سرمايه رادين داود ادائی عضوهیئت مدیره غیرموظف

هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره (حق حضور، پاداش و غیره) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.